Kirjoittaja Aihe: TORPPARIEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1906  (Luettu 303 kertaa)

VD.com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 3745
TORPPARIEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1906
« : Tammikuu 23, 2021, 04:22:15 ip »
TORPPARIEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET  1906

1) Vuokrasomimus on tehtävä kirjallisessa muodossa ja on se sekä molempien sopimuskumppanien että, että siinä tapauksessa, että ovat naimisissa, myös heidän vaimojensa allekirjoitettava sekä vuokralautakunnan lainvoipaiseksi hyväksyttävä. Vuokralautakunnan puheenjohtajan tehtävänä olkoon somimuksen rekisteröiminen.

2) Vuokrasopimusta tehtäessä tulee vuokralautakunnan olla läsnä ja yhdessä asiainomaisten kanssa määrätä ne kohdat, jotka alempana olevien määräysten mukaan ovat vuokralautakunnan päätettävät.

Vuokramiehen hallinto- ja vuokraoikeuden varmentaminen.

1) Lain kautta on määrättävä lyhimmäksi pakolliseksi vuokraajaksi 50 vuotta.

2) Vuokrakauden kuluessa on ainoastaan vuokramiehellä oikeus sanoa itsensä irti.

3) Vuokramiehelle on laissa turvattava etuoikeus vuokrakauden loputtua ennen muita saada yhä edelleen hallita vuokratilaa yllämainittuja muotoja noudattaen ja suhteellisesti samoilla ehdoilla tehdyn sopimuksen nojalla.

4) Sama oikeus kuin vuokramiehellä on myös vuokraehtojen uudistamiseen nähden turvattava laissa hänen oikeutensa omistajille. Jos vuokramies kuolee, on näillä oikeus aastua hänen sijalleen vuokraa jatkamaan.

5) Vuokramiehelle on lain kautta tunnustettava oikeus siirtää tai myydä vuokrakauden kuluessa vuokraoikeutensa vuokralautakunnan hyväksymälle henkilölle.

6) Vuokrasopimuksen tulee sisältää ainoastaan maanvuokraehtoja, eikä siinä saa olla määräyksiä, jotka sitovat vuokramiestä vapaana kansalaisenan vuokratilallaan. Nykyisessä maanvuokralaissa olevat senkaltaiset määräykset onvat poistettevat.

7) Jos vuokramies ei täytä vuokrasopimuksen ehtoja on vuokralautakunan määrättävä mahdollinen korvaus. Tämä korvaus on lain kautta uloshakukelpoinen saatava. missään tapauksessa älköön kontrahtirikos, rikoslain alainenkaan, aiheuttako häätöä vuokratilalta.
Korvaus vuokratilan arvon nousemisesta ja laskemisesta.

1)Vuokramiehelle on määrättävä laissa oikeus saada vuokrakauden lopulla , jos hän ei silloin halua uudistaa vuokrasopimusta, täysi korvaus siitä arvon nousemisesta, joka on katselmuksen nojalla havaittu torpparin työn ja hänen käyttämänsä pääoman kautta vuokratilalla vuokrakauden kuluessa tapahtuneen. Saman perusteen mukaan on hänen perillisilleen taikka oikeudenomistajilleen suoritettava korvausta. Jos vuokramies on saanut vuokratilan ja rakennukset hyvässä viljelys- ja asumuskunnossa ja päästää ne huolimattomuutensa tähden rappiolle, olkoon vuokraajalla oikeus saada korvaus niiden arvon vähenemisestä.

2)   Vuokratilan arvo on laskettava siihen uhratun työn ja tuotantoarvon mukaan. Rakennukset arvioitetaan erikseen niiden todellisen arvon mukaan.

3)   Vuokrakauden alussa on vuokrattiloilla pidettävä talokatselmus, löhtökatselmus vuokrakauden lopussa.

4)   Katselmukset toimittaa sekä sekä korvauksen määrää erityinen vuokralautakunta. Metsänkäyttö, laidun ja kalastusoikeus.

1)   Vuokrasopimuksessa turvatakoon vuokramiehille tarpeellinen poltto – ja rakennustarpeiden käyttöoikeus sekä vapaa laidunoikeus yleisillä laidunmailla.

2)   Metsästys-, kalastus-, ravustus ja sinien sekä marjojen poimintaoikeus olkoon maanomistuksesta riippumaton.

Vuokramiehen viljelysoikeus ja korvaus häätöjen sattuessa.

Vuokramies saakoon noudattaa sitä viljelystapaa, jonka hän itse tarkotuksenmukaisemmaksi katsoo, jollei se loukkaa naapurin oikeutta, yleistä lakia, eikä ole ns. ryöstöviljelystä.

Vuokraamansa maan viljelys ja karjanhoidon tuotteisiin olkoon hänellä täysi myynti- ja käyttöoikeus.

Jos vuokramies nykyisen maanvuokralain voimassa ollessa on häädetty  tilaltaan tai vastauudessa häädetään, olkoon oikeutettu saamaan täyden vuokratilan hinnan mukaan korvauksen siitä pääomasta ja työstä, jotka hän torpan rakentamisen ja raivaamiseen on käyttänyt. Jos rakennukset kuuluvat vuokramiehelle on hänelle korvatava se vahinko joka näiden poissiirtämisestä hänelle syntyy. Korvauksen perusteet ja korvausoikeus on uudessa maanvuokralaissa lähemmin säädettävä.

Lujan järjestämisen kautta on vuokramiesten valmistauduttava pontevasti ehkäisemään kaikki häädöt ennen uuden maanvuokralain voimaanastumista.

Vuokranmaksu

1)   Vuokramaksu määrättäkön vuokrasopimusta tehtäessä koko vuokrakaudeksi kerta kaikkiaan.
2)   Vuokramaksun suuruus on vuokralautakunnan määrättävä rahassa. Vuokramies ilmoittakoon vuokranantajalle kunkin vuokravuoden alussa, suorittaako sinä vuonna rahassa vai päivätöinä. Vuokranmaksu määrättäköön paikallisten olojen mukaan kohtuulliseksi maan tuotantokyvyn ja valtion kaavan mukaan.

3)   Vuokranmaksun päivätöinä suoritettaessa jääköön kunkin vuokravuoden päiväpalkan suuruuden määrääminen vuokranantajan ja vuokramihen vapaaehtoisen sopimuksen varaan. Jos he eivät pääse yhteiseen sopimukseen siitä, määrätköön vuokralautakunta sen paikkakunnan keskimääräistä päiväpalkkaa maanviljelystöitä silmällä pitäen. Naisen päiväpalkka olkoon sama kuin miehen.

4)   Pisimmäksi työpäiväksi työvuokraa suoritettaessa on määrättävä laissa 10 tuntia, 7 talvella. Älköön työpäiviä kuitenkaan kesällä olko useampia kuin talvellakaan. Jos vuokramiehen asunnon ja työmaan välisen matkan pituus on yli 3 km., on kultakin kilometriltä yli sen määrän luettava 10 minuuttia vuokramihen työajan lyhennykseksi tulo-ja menomatkalta erikseen.

5)   Vuokrasopimuksessa määrätköön vuokralautakunta, kuinka monta vuokrapäivää viikossa vuokramies vuokramies voi korkeintaan kohtuullisesti suorittaa.

6)   Jos vuokramies vuokranantajan kutsusta on saapunut työhön ja ilmaesteen tähden työ vuokrapäivänä on keskeytynyt, eikä isäntä voi veropäivän suorittajalle toista työtä antaa, älköön vukramiheltä vaadittako uutta veropäivää hukkaan menneen sijaan. Maanomistajan on kutsuttava vähintään vuorokautta ennen vuokramies työhön.

7)Tinkityö ja pakko kilpailla vuokranantajan kanssa olkoon vuokrapäiviä suoritettaessa kielletty. Veropäivätyö suoritetaan vuokranantajan työkaluilla.

8)Työnehtojen määräämisestä on kullakin paikkakunnalla torpparijärjestöjen kautta ajettava.

Vuokralautakunnat

1)   Vuokralautakunta muodostetaan siten, että sopimuskumppanit kontrahdintekotilaisuutta varten valitsevat sen jäseneksi yhtä monta henkilöä, joiden puheenjohtajana toimii kansanäänestyksellä kuntakokouksessa valittu, maanviljelykseen ja vuokralakiin täysin perehtynyt henkilö.

2)   Sitäpaitsi olisi kuhunkin lääniin asetettava ammattitarkastaja, jonka tulisi yleensä valvoa, että vuokralain määräyksiä tarkoin noudatetaan. Tämän palkka maksettaisiin läänin rahastoista.
Virkaa täytettäessä on paikka listattava avonaisaksi hakukelpoisten haettavaksi ja saakoon toimen vastaan se joka on  saanut useimmat vuokralautakuntain puheenjohtajien äänet.

3)Jos jompikumpi sopijapuoli ei voi tyytyä vuokralautakunnan päätökseen, vedotkoon sovinto-oikeuteen. Tämä muodostetaan siten , että kumpainenkin sopijapuoli valitsee siihen yhtä monta jäsentä ja nämä täydentävät lautakuntaa valitsemallaan jäävittömällä puheenjohtajalla.

Vuokraolojen parantaminen.

1)   Vuokraolojen parantamisessa on pääpaino pantava, että saadaan vuokralaisten asema täysin taatuksi varmalle ja horjumattomalle pohjalle, joka takaa täyden perinnöllisen samalla viljelys ja nautinto-oikeuden ja samalla edistämällä maanviljelyksen kehitystä.

2)   On määrättävä sellainen yhteinen viljelyspakko, että kaikki valtion omistamien metsämaiden. kruununpuistojen , virkatalojen sekä kuntien, seurakuntien, yhtiöiden sekä yksityisten hallussa oleva viljelyskelpoinen maa on uuden maavuokralain ehdolla annetava etupäässä tilattoman väestön viljeltäväksi, jollei omista itse sitä viljele. Ei kitenkaan yksityisille suuremmisa kuin 25 ha suuruisissa tiloissa viljelyskelpoista maata.

3)   Sotilas- ynnä uuden valtion omistamien vuokratilojen torpat ovat saatettavat suorastaan valtiolle veroa maksaviksi tiloiksi.

4)   Kirkolliset virkatalot ovat muutettava kunnallistaloiksi, joita vuokrataan kutentoisessa ponnessa on osoitettu.

5)   Valtion omistamia maita ei saa myydä eikä lahjoittaa, vaan on ne jätettävä tilattomille viljeltäväksi vakaalla viljelysoikeudella.

6)   Valtion on avustettava uudisasutusta soiden kivaamisella sekä suurempaa uhrausta kysyväin viljelysmaiden raivaamisella, ynnä muulla tavalla mahdollisimman suurilla summilla.

7)   Kuntain on pidettävä huoli siitä, että kirkonkylissä ja tehdasseuduissa olisi kohtuullisilla vuokraehdoilla tonttimaita työväenasuntoja varten.
Vaatimusten toteuttaminen.

1)   Torpparit y.m vuokraajat yhtykööt kaikkialla sosialidemokraattisen puolueen kanssa valtiolliseen luokkataisteluun puolueohjelman ensimmäisen kohdan mukaisen äänioikeuden ja eduskunnan aikaansaamiseksi.

Lisäys: Nykyisellä sod,dem puolueella ei ole mitään tekemistä tässä mainittavan vanhan sos.dem  puolueen kanssa. Sen sijaan tämä nykyinen sos.dem varasti 1918 jälkeen kaikki työväentalot vanhoilta työväenpuolueilta itselleen, SDP.n  luopiot ja petturit toimittivat  lunastuksia / papereiden haltuunottoa ja hävittämistä. Vähää myöhemmin sama konklaavi  veljeili hyvässä hengessä nazien kanssa, kuten muutkin puolueet ja sillä tiellä ollaan nykypäivänäkin ”yhteinen eurooppa”.

2)   Näiden vaatimusten saavutettua tasteltakoon yhteisten edusmiespaikkain valloittamiseksi sekä täten vuokraajien vaatimuksia vastaavien lakimääräysten toteuttamiseksi.

3)   Vuokraajat kullakin paikkakunnalla liittykööt ennen perustettuihin työväenyhdistyksiin, jos mahdollista eri osastoina, tai jos yhdistyksiä ei ole,perustettakoon uusia. Missä tarve näyttää vaativan, järjestäkööt saman kuntain tai lähekkän olevien torpparialueiden yhdistykset yhteisen toimikunnan keskinäisten ja ulospäin kohdistuvien asian hoitoa ja järjestämistä varten. Täten ryhmittyneinä on toimittava torpparien ammatillisten vaatimustentoteuttamiseksi, työpäivän lyhentämiseksi, vuokraus- ja ansiosuhteiden parantamiseksi, vuokralakien noudattamisen valvomiseksi ja kaikilla kunnallisen, poliittisen ja yhteistoiminnan aloilla.

Lisäys: Tämän päivän ammattiyhdistysliikkeillä ei ole mitään yhteistä 1918 altapuolen oleviin töväenyhdistyksiin. SAK on pelkkä puhuja ei muuta, kukaan ei ole työntekijän puolella ,ns .oikeasti. Ihalaisen suurin saavutus oli kutsua luottamusmihet koolle, mutta sitä ei koskaan tapahtunut.Pätkätyönteko lisääntyi kenenkään tekemättä mitään. Kokoomuksen ja SDP.n saumaton yhteistyö antaa SAK mökistä vahvan jalansijan päätöksille,eli kuraa tulee joka tuutista Suomen työntekijöille, eläkeläisille,työttömille ja muille vähävaraisille, oikeammin Suomen poliitikot pyyhkii perseensä köyhien selkänahalla.


4)   Koko maan vuokraajien yhteisten asiain hoito jätetään sosiaalidem. puoluehallinnon järjestettäväksi, ja tätä valvomaan valitaan jo tässä kokouksessa 5 henkilöä, jotka tarpeen vaatiessa kokoontuvat asiain hoitoon asetettujen kanssa yhdessä menettely-ja toimintamuodoista neuvottelemaan ja päättämään.

Maanvuokraajien ja keskustoimikunnan suhde

1)   Riitaisuuksien ilmettyä on niistä kohta ilmoitettava torpparien keskustoimikunnalle, jonka on heti ryhdyttävä asian mukaisiin toimenpiteisiin.
2)   Lakkoa ei saa julistaa alkaneeksi eikä alkaa keskustoimikunnan luvatta eikä ennenkuin vähintään kahden viikon kuluttua päivästä, jona ilmoitus lakon aikeesta keskustoimikunnalle tehtiin.
3)   Keskustoimukunnan on hyvissä ajoin huolehdittava sovittelutoimenpiteistä ja lakon kannatuksen järjestämisestä sekä muutoin tuettava tässä mainutussa järjestyksessä alettus taistelua.

Piirien luottamusmiehet.

Torpparit y.m. vuokraajat valitsevat joko sosiaalidem. puolueen agitatsionipiirittäin tahi muutoin keskustoimikunnan hyväksymän jaon perusteella määrättyä alaa käsittäville alueille yhden yhteisen luottamusmiehen, ja sille 2-4 miehisen johtokunnan, ja olisi tämä luottamusmies välittömässä vuorovaikutuksessa keskustoimikunnan ja piirin luottamushenkilön kanssa välittäen ja valvoen piirissään kaikkia liiton toimialalle kuuluvien asiain kulkua ja kehitystä. Päätöksen toimeenpano jätettäköön valitun keskustoimikunnan järjestämänä torpparijärjestöjen kautta toimeenpantavaksi.

Edellisten lisäksi lausui kokous mielipiteitään muutamiin kokoukselle esitettyihin kysymyksiin nähden, vaikka ajan vähyyden tähden ei niitä voitu tarkemmin käsitellä. Mainitsemme niistä tässä tassä tärkeimmät:
Eläkekysymyksestä lausuttiin, että kun kehitys kaikilla aloilla muuttuu vanhoista patriarkallisista oloista yhteiskunnalliseen suuntaan, niin on maanvuoraajienkin eläkekysymystä harkittaessa pidettävä silmällä sen yhdistämistä yhteiseen valmisteella olevaan vanhuuden- ja työkyvyttömyysvakuutukseen. Tapaturmavakuutuksesta: että mahdollisimman pian saataisiin pakollinen , nykyistä tarkoitustaan vastaavampi tapaturmavakuutus ulottumaan kaikille toisille tehtäville työaloille ulottuvaksi.  Palovakuuttamisen lausuttiin kuuluvan huoneiden rakentajille . Mahdollisesti vastaisuudessa hallituksen asettamiin vuokrausoloja käsitteleviin komiteoihin on asetettava vähintään puolet vuokraajia, jos niitä niissä halutaan käyttää. Torpparien ammatillisesta kehityksestä katsottiin tällä kertaa voitavan yhtyä sosialidem. puolueen maatalousohjelman 9:n ja 10:n kohtiin. etsänraiskauksen puheena ollessa m.,. päätettiin, että metsälle vahingollisten eläinten rauhoittaminen olisi poistettava. Siksi katsottiin esim. hirveä. Vuokrakirjan teosta holhoojan kanssa katsottiin, että holhoojalla ei ole oikeutta vuokrakirjaa tehdä muussa tapauksessa kuin että holhous – ja vuokralautakunnat sen hyväksyvät ei kuitenkaan yli holhousajan.

HELSINGISSÄ TYÖV.SANOMAL.   O.   V.

HELSINKI TYÖVÄEN KIRJAPAINO 1906


***

Mitä nämä suomalaiset pellonraivaajat sitten saivat "asemansa parantamiseksi" ? Suurin osa sai luodista 1918, mihin tahansa puolueeseen kuuluva leimattiin kommunistiksi, joka voitiin ampua ilman seuraamuksia syyllä kuin syyllä, oikeuslaitos oli 1918 huomattavasti enemmän korruptoitunut kun nykyään. 1918 alkoi työntekijöiden palkkojen alasajo ym. muiden 1917 työntekijöille suunnattujen parannusten vesittäminen, kuten 8- tunnin työaika. Kaikki työväestön sanomalehdet sai poliisin ja luopiopoliitikkojen vihat niskoilleen, ihmisiä vangittiin pelkkien huhupuheiden perustella kuritushuoneisiin hakattavaksi joita ylläpiti politiikanluopiot etunässä SDP ja porvaripuolueet yhdessä Suomen-poliisin kanssa. Nykypäivänä kaikki tehdään "laillisesti", koko organisaatio on valjastettu kansan lypsämiseen. Mätä poliitikot ovat miehittäneet kaikki virat jotka ovat elintärkeitä elämiselle, ruoka,sähkö,palkat,asuminen,koulutus,terveyspalvelut. Sata prosenttisella "demokratialla" pystytään korottamaan hintoja loputtomasti ja sopimaan sellaiset työehdot joilla tuskin pysyy järjissään, koko komeuden kruunaa Suomen maksettu media, joka ei huomaa kuin makkaran hinnan muutoksen ja näin ultra upea demokratia on saavutettu.

Täytyy myös muistaa, että demokratia loppuu hyvin nopeasti Suomess, jos joku tunnettu poliitikko on erimieltä. Kuvitellaan että joku poliitikko sanoo "onko meidän järkevää koronan poikkeusoloissa antaa ulkomaan apua 1.2 miljaardia kuin tarvitsemme ne kotimaassakin työllisyyden tukemiseen", no eihän sellaista kukaan tule kysymään. Entä jos joku poliitikko kyseenalastaa yli 1.3 miljaardin maahanmuutto sirkuksen hinnan ? no yhdellä sanalla voi 1300 miljoonan laskun selittää "rasisti".


***

Tällä tavoin Suomessa luodaan rahaa

https://tokentube.net/v/3464941153/Markku-Uuspaavalniemen-haastattelu--audio-#
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 02, 2021, 09:01:44 ip kirjoittanut VD.com »